Polityka 365

Blog Polityczny

Konstytucja RP – najważniejsze źródło prawa polskiego

23 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Konstytucja RP – najważniejsze źródło prawa polskiego W każdym kraju jest potrzebne prawo, które reguluje życie obywateli. Czasami jest to prawo w formie pisanej, czasem nie przyjmuje takiej formy. Jednak przepisy, które regulują ustrój danego państwa, zakreślają prawa i obowiązki obywateli wobec państwa muszą być określone. Takie przepisy zwane są ustawą zasadniczą lub też Konstytucją. Sama nazwa konstytucja pochodzi z łaciny i oznacza tyle, co ustrój, ustanawiać coś (constitutio). W chyba wszystkich krajach jest to najwyższy akt prawny, powszechnie obowiązujący, w którym są zawarte między innymi struktura organów państwowych, zasady ich powoływania i odwoływania. Z punktu widzenia źródła prawa konstytucja jest na pewno ustawą, jednak ustawą szczególną, ustawą zasadniczą. W Polsce konstytucja ma długie tradycje. Pierwsza konstytucja pochodzi z XVIII wieku, kiedy w roku 1791 Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w naszym kraju Konstytucję 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie pisana ustawa zasadnicza, która jednak przetrwała jedynie przez parę lat i wygasła po rozbiorze Rzeczpospolitej przez kraje zaborców w 1797 roku. Obecnie konstytucja była uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w roku 1997, a więc przeszło dwieście lat po uchwaleniu pierwszej polskiej pisanej konstytucji. Nazywana czasem trudnym kompromisem, jest jednak źródłem polskiego prawa i określa ustrój polskiego państwa, jako demokracji. Polskie prawo dopuszcza do zmian w obowiązującej konstytucji, jednak muszą one być uchwalone w trybie nie, co innym jak uchwalanie samej ustawy zasadniczej – gdyż wymaga to nie 2/3 Zgromadzenia Narodowego, ale jedynie 2/3 głosów posłów, przy obecności, co najmniej 50% +1 ogólnej liczby parlamentarzystów.

Ustawa – najwyższe źródło prawa

1 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Ustawa – najwyższe źródło prawa Prawo polskie opiera się na ustawach. Ustawa jest to najwyższego rzędu powszechnie obowiązujący akt prawny uchwalany przez Parlament. Najważniejszą ustawą w naszym kraju jest ustawa zasadnicza, która bardziej znana jest, jako Konstytucja RP. To właśnie ona określa ustrój Rzeczpospolitej Polskiej, jest ona źródłem prawa, czyli określa wszelkie prawa i obowiązki obywateli wobec państwa i państwa wobec obywateli. To właśnie na niej muszą się opierać ustawy zwykłe, które są bardziej szczegółowo zakreślają prawo w naszym kraju. Każda dziedzina naszego życie musi być regulowana na podstawie ustaw. To w ustawie są zawarte delegacje do wydania szczegółowych rozporządzeń, jako instrukcji do ustawy. Każda ustawa jest uchwalana przez Sejm RP, następnie jest zatwierdzana przez Senat i podpisywana, jako ostateczne zatwierdzenie przez Prezydenta RP. Jednak Senat po otrzymaniu tekstu uchwalonej ustawy, może ją zatwierdzić, bądź to uchwalić poprawki do ustawy i odesłać ją do ponownego uchwalenia do Sejmu. Posłowie mogą poprawki senatorów zatwierdzić lub tez odrzucić je w części lub w całości. Po tym głosowaniu ustawa trafia do podpisania do Prezydenta. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma kilka możliwości – pierwszą z nich jest podpisanie ustawy, wówczas ustawa trafia do druku w dzienniku ustaw i po vacatio legi zaczyna obowiązywać. Może również ustawę zawetować, czyli odmówić podpisu. W takim przypadku ustawa ponownie trafia pod obrady sejmu. Sejm może weto Prezydenta odrzucić kwalifikowaną liczbą głosów, może jednak rozpatrzeć uwagi Prezydenta przyjmując odpowiednie poprawki. Prezydent może również uchwaloną ustawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z obowiązującą Konstytucją.