Polityka 365

Blog Polityczny

Sejm – ciało ustawodawcze

23 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Sejm – ciało ustawodawcze Źródłem polskiego prawa są ustawy, które są uchwalane przez Sejm, zatwierdzane przez senat i Prezydenta. Co to jest jednak sejm, jakie ma uprawnienia tego mało, kto wie? Sejm jest nazywana izbą niższą parlamentu, jednak wbrew pozorom ma o wiele większe uprawnienia niż senat. Sejm tworzy 460 posłów wybieranych w wyborach bezpośrednich, równych i proporcjonalnych. Głosowanie na posłów do sejmu są tajne i przeprowadzane w warunkach zwyczajnych, co cztery lata. Może się jednak zdarzyć sytuacja, kiedy wybory do Sejmu mogą się odbyć w krótszych odstępach. Od 1989 roku do chwili obecnej taka sytuacja miała dwukrotnie miejsce. Zostać posłem na sejm, czyli posiadać bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel naszego kraju, który ukończył 21 rok życia i jest niekarany. Każdy poseł na inaugurującym posiedzeniu sejmu składa ślubowanie, w którym zaręcza, że będzie działał dla dobra Polski. Sejm jest organem ustawodawczym, a więc to właśnie do jego obowiązków należy tworzenie aktów prawnych, które regulują życie w naszym kraju. Jako organ ustawodawczy sejm posiada złożoną strukturę organizacyjną, która ma sprzyjać sprawnemu działaniu parlamentu? Na czele sejmu stoi Marszałek Sejmu, który jest najczęściej obierany z szeregów partii, która wygrała wybory. Marszałek posiada kilku zastępców, którzy z kolei są prezentami partii, które weszły do sejmu w wyborach. Marszałek i wicemarszałkowie tworzą Prezydium Sejmu oraz konwent seniorów. Konwent seniorów to twór w skład, którego wchodzą marszałkowie oraz wicemarszałkowie sejmu, a także przewodniczący klubów parlamentarnych.

Tryb uchwalania ustawy przez Sejm

10 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Tryb uchwalania ustawy przez Sejm W Polsce źródłem prawa są ustawy. Są to uchwalane przez Sejm akty prawa powszechnego, które regulują życie każdego obywatela, znajdującego się na terenie Polski. Tworzenie ustaw nie jest proste, jednak można powiedzieć, że cały cykl uchwalania ustaw jest bardzo podobny. Aby powstała ustawa, konieczna jest inicjatywa ustawodawcza, którą możne wnieść grupa posłów, rząd, Prezydent. Ale taka inicjatywa, może leżeć po stronie społeczeństwa, które aby wnieść projekt ustawy muszą zebrać określoną 100 tyś. Liczbę podpisów pod inicjatywą i takie dokumenty złożyć w kancelarii sejmu. To Sejm RP, jako ciało ustawodawcze ma możliwość uchwalenia prawa w postaci ustaw. Projekty złożone do laski marszałkowskiej trafiają najpierw do prac odpowiedniej komisji, która się zajmuje problematyką, której dotyczy ustawa. To właśnie ta komisja oddaje projekt do prezydium sejmu z rekomendacją – czy ustawę popiera czy też nie. Następnie ustawa jest poddawana pierwszemu czytaniu, po czym posłowie głosują czy projekt ma być poddany pracom w komisji, czy też już na tym etapie w całości odrzucony. Kiedy jest zatwierdzony do prac w komisji, komisja pracuje nad projektem dokonując odpowiednich poprawek, po czy kolejny raz projekt jest przedstawiany posłom, którzy głosują czy w takim kształcie ustawę przyjąć czy w dalszym ciągu ma trafić do prac w komisji. Posłowie również mogą zgłaszać poprawki do ustawy. Każda zmiana w treści ustawy jest głosowana przez Sejm. Kiedy Sejm przegłosuje ustawę, wówczas trafia ona do Senatu i tam wymaga zatwierdzenia.

Ustawa – najwyższe źródło prawa

1 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Ustawa – najwyższe źródło prawa Prawo polskie opiera się na ustawach. Ustawa jest to najwyższego rzędu powszechnie obowiązujący akt prawny uchwalany przez Parlament. Najważniejszą ustawą w naszym kraju jest ustawa zasadnicza, która bardziej znana jest, jako Konstytucja RP. To właśnie ona określa ustrój Rzeczpospolitej Polskiej, jest ona źródłem prawa, czyli określa wszelkie prawa i obowiązki obywateli wobec państwa i państwa wobec obywateli. To właśnie na niej muszą się opierać ustawy zwykłe, które są bardziej szczegółowo zakreślają prawo w naszym kraju. Każda dziedzina naszego życie musi być regulowana na podstawie ustaw. To w ustawie są zawarte delegacje do wydania szczegółowych rozporządzeń, jako instrukcji do ustawy. Każda ustawa jest uchwalana przez Sejm RP, następnie jest zatwierdzana przez Senat i podpisywana, jako ostateczne zatwierdzenie przez Prezydenta RP. Jednak Senat po otrzymaniu tekstu uchwalonej ustawy, może ją zatwierdzić, bądź to uchwalić poprawki do ustawy i odesłać ją do ponownego uchwalenia do Sejmu. Posłowie mogą poprawki senatorów zatwierdzić lub tez odrzucić je w części lub w całości. Po tym głosowaniu ustawa trafia do podpisania do Prezydenta. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma kilka możliwości – pierwszą z nich jest podpisanie ustawy, wówczas ustawa trafia do druku w dzienniku ustaw i po vacatio legi zaczyna obowiązywać. Może również ustawę zawetować, czyli odmówić podpisu. W takim przypadku ustawa ponownie trafia pod obrady sejmu. Sejm może weto Prezydenta odrzucić kwalifikowaną liczbą głosów, może jednak rozpatrzeć uwagi Prezydenta przyjmując odpowiednie poprawki. Prezydent może również uchwaloną ustawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z obowiązującą Konstytucją.

Ustawa – podstawa prawa polskiego

19 sierpnia 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Ustawa – podstawa prawa polskiego Każde prawo, jakie obowiązuje w naszym kraju musi mieć oparcie w ustawie. Tak stanowi polskie prawo. Nie można jednak mówić o ustawie, kiedy się nie wie, co to jest za akt prawny. Ustawa jest to inaczej mówiąc właśnie powszechny akt prawa, ustanowiony w naszym kraju przez parlament. Ustawy można podzielić na różne kategorie, jednak podstawowym podziałem jest na ustawy zasadnicze i zwykłe. Ustawa zasadnicza zwana również konstytucją, jest to najwyższej mocy akt prawny, który określa ustrój panujący w danym kraju. Konstytucja jest określana, jako źródło wszelkiego prawa w kraju. W Polsce, żadna ustawa nie może być niezgodna z konstytucją. Konstytucja w naszym kraju jest uchwalana przez Parlament w drodze głosowania. O ile jednak ustawa może być uchwalona większością zwykłą przez Sejm, to Konstytucja, jako ustawa zasadnicza musiała być uchwalona przez większość kwalifikowana, czyli 2/3 głosów Zgromadzenia Narodowego, czyli połączonych Sejmu i Senatu. Konstytucja RP z 1997 roku wymagała również zatwierdzenia przez Naród w drodze referendum. Dopiero po tym referendum Prezydent RP podpisał akt Konstytucji. O ile Konstytucja jest ustawą ogólną, która nie zawiera dokładnych przepisów prawa, ale jedynie zarysy, to ustawa zwykła musi już dokładnie regulować zakres życia, którego dotyczy. Nie może jednak być tek, że ustawa zwykła jest niezgodna z Konstytucją. Na straży zgodności prawa polskiego z ustawą zasadniczą stoi Trybunał Konstytucyjny. W razie ogłoszenia niezgodności jakiś przepisów z obowiązującą konstytucją, parlamentarzyści muszą w taki sposób zmienić wadliwe przepisy, by były dopasowane do wskazań Konstytucji.