Polityka 365

Blog Polityczny

Senat – czyli druga izba parlamentu

8 października 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Senat – czyli druga izba parlamentu Polski parlament składa się z Sejmu i Senatu. Pierwszy z nich składa się z 460 posłów i jego kadencja trwa przez cztery lata oraz posiada władzę ustawodawczą. Sejm nazywany jest też często pierwszą izbą polskiego parlamentu. Drugą izbą parlamentu jest senat, którego kadencja tak samo jak Senatu, trwa cztery lata. Senat składa się z 100 senatorów, którzy wybierani są w wyborach powszechnych, tajnych i bezpośrednich. Senat tak samo jak Sejm sprawuje władzę ustawodawczą. Najważniejszym i jedynym przedstawicielem Senatu jest Marszałek. Pełni on rolę reprezentatywną drugiej izby i do jego zadań należy przede wszystkim przestrzeganie praw i godności Senatu. Marszałek również zwołuje posiedzenia Senatu, określa jego plan, sprawuje nadzór nad jego działaniem, przewodniczy obradom oraz zwołuje Konwent Seniorów oraz wykonuje inne czynności i postępuje zgodnie z regulaminem Senatu. Zwołany przez Marszałka Konwent Seniorów zajmuje się przede wszystkim współdziałaniem klubów poselskich związanych z działaniem Sejmu oraz spełnia funkcję doradczą. Organem, który został powołany do tego, żeby interpretować regulamin Senatu nazywa się Prezydium Senatu. Prezydium Senatu zajmuje się również powoływaniem odpowiednich doradców działających na rzecz Senatu. Oprócz Marszałka funkcję reprezentatywną Senatu sprawują również Wicemarszałkowie. W Polsce ich liczba jest stała i Wicemarszałkami może zostać czterech senatorów. Wicemarszałkowie, tak jak Marszałek przewodniczą obradom, oddają głos senatorom oraz wchodzą w skład Konwentu Seniorów i Prezydium Senatu.

Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe

29 sierpnia 2014

Kategoria: Polityka, Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe Ustawa Zasadnicza, – czyli Konstytucja Rzeczpospolitej Polski w swoich zapisach ogłasza, ze najwyższą władzą w Rzeczpospolitej Polskiej jest Naród, który sprawuje ją poprzez swoich przedstawicieli wybieranych do Sejmu i Senatu w wolnych wyborach, które odbywają się, co cztery lata. Założenie istnienia dwuizbowego parlamentu nie zakłada wcale, że pozycja obu izb jest równa. Zgodnie z ustrojem Polski, większe kompetencje posiada Sejm, który decyduje o kierunkach polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa, to sejm powołuje i może odwołać rząd, to w końcu sejm jest organem ustawodawczym, to posłowie uchwalają ustawy, czyli tworzą prawo w Polsce. Senat jest organem o uprawnieniach o wiele mniejszych niż Sejm. Owszem jakby zatwierdza on przesyłane do niego ustawy, może wprowadzać swoje poprawki, jednak sejm może te poprawki odrzucić. W szczególnych przypadkach senat może obradować wraz z sejmem. Wówczas tworzy Zgromadzenie Narodowe. To właśnie Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone siły posłów i senatorów ma uprawnienia do przyjęcia nowej ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Zgromadzenie Narodowe przyjmuje ślubowanie od Prezydenta Elekta, może go również postawić przed Trybunałem Stanu, czy też uznać prezydenta za niezdolnego do pełnienia swojego urzędu. Dopuszczalne są również posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w przypadku spotkania z osobistością wybitną, która jest gościem. Przed takim zgromadzeniem przemawiał między innym Jan Paweł II, który przybył do Rzeczpospolitej z pielgrzymką.