Polityka 365

Blog Polityczny

Senat – czyli druga izba parlamentu

8 października 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Senat – czyli druga izba parlamentu Polski parlament składa się z Sejmu i Senatu. Pierwszy z nich składa się z 460 posłów i jego kadencja trwa przez cztery lata oraz posiada władzę ustawodawczą. Sejm nazywany jest też często pierwszą izbą polskiego parlamentu. Drugą izbą parlamentu jest senat, którego kadencja tak samo jak Senatu, trwa cztery lata. Senat składa się z 100 senatorów, którzy wybierani są w wyborach powszechnych, tajnych i bezpośrednich. Senat tak samo jak Sejm sprawuje władzę ustawodawczą. Najważniejszym i jedynym przedstawicielem Senatu jest Marszałek. Pełni on rolę reprezentatywną drugiej izby i do jego zadań należy przede wszystkim przestrzeganie praw i godności Senatu. Marszałek również zwołuje posiedzenia Senatu, określa jego plan, sprawuje nadzór nad jego działaniem, przewodniczy obradom oraz zwołuje Konwent Seniorów oraz wykonuje inne czynności i postępuje zgodnie z regulaminem Senatu. Zwołany przez Marszałka Konwent Seniorów zajmuje się przede wszystkim współdziałaniem klubów poselskich związanych z działaniem Sejmu oraz spełnia funkcję doradczą. Organem, który został powołany do tego, żeby interpretować regulamin Senatu nazywa się Prezydium Senatu. Prezydium Senatu zajmuje się również powoływaniem odpowiednich doradców działających na rzecz Senatu. Oprócz Marszałka funkcję reprezentatywną Senatu sprawują również Wicemarszałkowie. W Polsce ich liczba jest stała i Wicemarszałkami może zostać czterech senatorów. Wicemarszałkowie, tak jak Marszałek przewodniczą obradom, oddają głos senatorom oraz wchodzą w skład Konwentu Seniorów i Prezydium Senatu.

Sejm – ciało ustawodawcze

23 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Sejm – ciało ustawodawcze Źródłem polskiego prawa są ustawy, które są uchwalane przez Sejm, zatwierdzane przez senat i Prezydenta. Co to jest jednak sejm, jakie ma uprawnienia tego mało, kto wie? Sejm jest nazywana izbą niższą parlamentu, jednak wbrew pozorom ma o wiele większe uprawnienia niż senat. Sejm tworzy 460 posłów wybieranych w wyborach bezpośrednich, równych i proporcjonalnych. Głosowanie na posłów do sejmu są tajne i przeprowadzane w warunkach zwyczajnych, co cztery lata. Może się jednak zdarzyć sytuacja, kiedy wybory do Sejmu mogą się odbyć w krótszych odstępach. Od 1989 roku do chwili obecnej taka sytuacja miała dwukrotnie miejsce. Zostać posłem na sejm, czyli posiadać bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel naszego kraju, który ukończył 21 rok życia i jest niekarany. Każdy poseł na inaugurującym posiedzeniu sejmu składa ślubowanie, w którym zaręcza, że będzie działał dla dobra Polski. Sejm jest organem ustawodawczym, a więc to właśnie do jego obowiązków należy tworzenie aktów prawnych, które regulują życie w naszym kraju. Jako organ ustawodawczy sejm posiada złożoną strukturę organizacyjną, która ma sprzyjać sprawnemu działaniu parlamentu? Na czele sejmu stoi Marszałek Sejmu, który jest najczęściej obierany z szeregów partii, która wygrała wybory. Marszałek posiada kilku zastępców, którzy z kolei są prezentami partii, które weszły do sejmu w wyborach. Marszałek i wicemarszałkowie tworzą Prezydium Sejmu oraz konwent seniorów. Konwent seniorów to twór w skład, którego wchodzą marszałkowie oraz wicemarszałkowie sejmu, a także przewodniczący klubów parlamentarnych.

Marszałek Sejmu

18 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Marszałek Sejmu W Polsce, co cztery lata dochodzi do wyborów parlamentarnych. To podczas nich wybiera się posłów oraz senatorów. Aby zostać parlamentarzystą trzeba posiadać bierne prawo wyborcze, – czyli trzeba móc być wybieranym. Posłem może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który ukończył 21 lat i jest niekarany, granica wieku, jeśli chodzi o wybór do na senatora określona jest na lat 30. Z reguły kandydatów do sejmu oraz senatu wystawiają partie polityczne. Aby wprowadzić do sejmu swoich przedstawicieli Partia musi przekroczyć 5% próg wyborczy. Partia, która wygrała wybory tworzy nie tylko rząd, ale również Marszałka Sejmu. To właśnie Marszałek Sejmu kieruje pracami sejmu, wchodzi w skład Konwentu Seniorów oraz wraz z wicemarszałkami tworzy Prezydium Sejmu. Marszałek Sejmu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu sejmu. Nie jest to wprawdzie organ Sejmu jednak skład jego kompetencji jest dość szeroki. Przede wszystkim to Marszalek Sejmu zwołuje posiedzenia sejmu, dba o prawidłowy ich przebieg może w razie konieczności również dyscyplinować poszczególnych posłów. To właśnie Marszałek Sejmu w przypadku, kiedy nie ma Prezydenta sprawuje za niego tymczasowo urząd – do chwili zaprzysiężenia nowego Prezydenta. To również marszałek stoi na straży praw Sejmu, może on między innymi skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem czy jest to akt prawny zgodny z Konstytucją. To w końcu Marszałek Sejmu kieruje ustawy uchwalone przez posłów do zatwierdzenia przez Senat i do popisu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe

29 sierpnia 2014

Kategoria: Polityka, Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Sejm, Senat Zgromadzenie Narodowe Ustawa Zasadnicza, – czyli Konstytucja Rzeczpospolitej Polski w swoich zapisach ogłasza, ze najwyższą władzą w Rzeczpospolitej Polskiej jest Naród, który sprawuje ją poprzez swoich przedstawicieli wybieranych do Sejmu i Senatu w wolnych wyborach, które odbywają się, co cztery lata. Założenie istnienia dwuizbowego parlamentu nie zakłada wcale, że pozycja obu izb jest równa. Zgodnie z ustrojem Polski, większe kompetencje posiada Sejm, który decyduje o kierunkach polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa, to sejm powołuje i może odwołać rząd, to w końcu sejm jest organem ustawodawczym, to posłowie uchwalają ustawy, czyli tworzą prawo w Polsce. Senat jest organem o uprawnieniach o wiele mniejszych niż Sejm. Owszem jakby zatwierdza on przesyłane do niego ustawy, może wprowadzać swoje poprawki, jednak sejm może te poprawki odrzucić. W szczególnych przypadkach senat może obradować wraz z sejmem. Wówczas tworzy Zgromadzenie Narodowe. To właśnie Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone siły posłów i senatorów ma uprawnienia do przyjęcia nowej ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Zgromadzenie Narodowe przyjmuje ślubowanie od Prezydenta Elekta, może go również postawić przed Trybunałem Stanu, czy też uznać prezydenta za niezdolnego do pełnienia swojego urzędu. Dopuszczalne są również posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w przypadku spotkania z osobistością wybitną, która jest gościem. Przed takim zgromadzeniem przemawiał między innym Jan Paweł II, który przybył do Rzeczpospolitej z pielgrzymką.

nastpne »