Polityka 365

Blog Polityczny

Prezydent Rzeczpospolitej Polski

14 października 2014

Kategoria: Polityka, Polska;
Tagi: , ,

Prezydent Rzeczpospolitej Polski Konstytucja Rzeczpospolitej Polski zakłada powołanie Prezydenta, jako przedstawiciela najwyższych władz państwowych. Prezydent jest również określany gwarantem ciągłości władz państwa, jest również najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych w Polsce. Urząd Prezydenta RP istniał od, 1922 do 1939, kiedy w wyniku II Wojny Światowej urząd przejęli depozytariusze, którzy przyjęli tytuł Prezydenta RP na uchodźctwie. Jednak był również okres, kiedy również w okresie PRL był również powołany na urząd Prezydenta Bolesław Bierut. Jednak urząd ten został zniesiony w roku 1952, dopiero po ustaleniach Okrągłego Stołu w 1989 roku został urząd ten przywrócony. Pierwotnie na urząd Prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe, które w roku 1989 wybrało generała Wojciecha Jaruzelskiego, jednak w wyniku gier politycznych i niechęci części narodu ustąpił i podczas wyborów już powszechnych wybrano na urząd Prezydenta RP dawnego przewodniczącego Solidarności – Lecha Wałęsę. Prezydent Rzeczpospolitej Polski jest wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Aby móc kandydować na ten urząd trzeba być obywatelem Rzeczpospolitej Polski, mieć skończone 35 lat oraz być niekaranym. Jednak, aby zostać zarejestrowanym, jako kandydat na Prezydenta trzeba zebrać 100 tysięcy głosów poparcia. Kadencja Prezydenta trwa 5 lat, jednak może w szczególnych przypadkach być skrócona przez Zgromadzenie Narodowe, jeśli Prezydent nie będzie z jakiś przyczyn mógł pełnić swoich obowiązków, wówczas jego obowiązki przejmuje tymczasowo Marszałek Sejmu.

Systemy polityczne w Polsce

9 października 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Systemy polityczne w Polsce Każde państwo posiada swój odrębny system polityczny, Polska nie jest w tym wyjątkiem. System taki to przede wszystkim ogół różnych organów w państwie, organizacji i grup społecznych a także partii politycznych, które razem uczestniczą w działaniach o tle politycznym w konkretnym państwie. System polityczny reguluje też relacje pomiędzy tymi organami. Przeróżne są systemy polityczne na świecie, najbardziej popularny jest liberalny system, który opiera się na konkurencyjności systemów partyjnych i wolnym wyborom poddanym społecznej kontroli. Poza tym bardzo znany jest postkomunistyczny system polityczny, który w Polsce został wyznaczony na przełomie lat 80 i 90. Jego głównymi ideami są gospodarka rynkowa, demokracja parlamentarna i suwerenność narodowa. Dalej można wymienić wschodnioazjatycki system polityczny, gdzie najważniejsza jest aprobata dla rządzących krajem i islamski system partyjny, gdzie wszystkie stosunki polityczne muszą ściśle współgrać z religią islamu. Można jeszcze przy temu wymienić reżim wojskowy, gdzie wszystkie czynniki kształtujące system polityczny podlegają wojsku. System polityczny może mieć różny charakter, może być autorytarny, demokratyczny albo częściowo demokratyczny. System polityczny pełni cztery główne funkcje, są to: funkcja mediacyjna, która sprowadza się do rozwiązywania konfliktów; funkcja regulacyjna, mająca na celu sterowanie różnymi procesami związanymi z rządzeniem państwem; funkcja adaptacyjna, która poszerza bazę działania systemu politycznego i funkcja innowacyjna, która wprowadza do otoczenia nowe reguły i zasady.