Polityka 365

Blog Polityczny

Systemy polityczne w Polsce

9 października 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Systemy polityczne w Polsce Każde państwo posiada swój odrębny system polityczny, Polska nie jest w tym wyjątkiem. System taki to przede wszystkim ogół różnych organów w państwie, organizacji i grup społecznych a także partii politycznych, które razem uczestniczą w działaniach o tle politycznym w konkretnym państwie. System polityczny reguluje też relacje pomiędzy tymi organami. Przeróżne są systemy polityczne na świecie, najbardziej popularny jest liberalny system, który opiera się na konkurencyjności systemów partyjnych i wolnym wyborom poddanym społecznej kontroli. Poza tym bardzo znany jest postkomunistyczny system polityczny, który w Polsce został wyznaczony na przełomie lat 80 i 90. Jego głównymi ideami są gospodarka rynkowa, demokracja parlamentarna i suwerenność narodowa. Dalej można wymienić wschodnioazjatycki system polityczny, gdzie najważniejsza jest aprobata dla rządzących krajem i islamski system partyjny, gdzie wszystkie stosunki polityczne muszą ściśle współgrać z religią islamu. Można jeszcze przy temu wymienić reżim wojskowy, gdzie wszystkie czynniki kształtujące system polityczny podlegają wojsku. System polityczny może mieć różny charakter, może być autorytarny, demokratyczny albo częściowo demokratyczny. System polityczny pełni cztery główne funkcje, są to: funkcja mediacyjna, która sprowadza się do rozwiązywania konfliktów; funkcja regulacyjna, mająca na celu sterowanie różnymi procesami związanymi z rządzeniem państwem; funkcja adaptacyjna, która poszerza bazę działania systemu politycznego i funkcja innowacyjna, która wprowadza do otoczenia nowe reguły i zasady.

Instytucje polityczne

9 października 2014

Kategoria: Politologia;
Tagi: , ,

Instytucje polityczne W każdym społeczeństwie, ważną rolę odgrywa władza. To jak jest ona sprawowana i przez kogo, ma ogromne znaczenie dla wszystkich obywateli. Władza jest potrzebna w każdym państwie, bo wytycza granice dla różnych czynności. Władza jest nieodłącznie związana z prawem, dzięki ustawom wiadomo, co można a czego nie. Ogromną rolę odgrywają instytucje polityczne w państwie, są one złożone z grupy osób, które mają specjalne umiejętności związane z życiem politycznym i społecznym, rozumieniem jego funkcjonowania i uczestnictwem w konkretnej zbiorowości. Instytucje polityczne można podzielić ze względu na obszar ich obowiązywania i działania i tak mamy instytucje działające w władzy centralnej, regionalnej i lokalnej. Instytucje polityczne są ściśle związane z procesami politycznymi, ze zdobywaniem władzy, utrzymywaniem jej i sprawowaniem władzy na różnych obszarach społecznych. Instytucją polityczną mogą, więc być takie organy jak: Sejm, Kancelaria Prezydenta czy Senat. Jeśli chodzi o Sejm, to najwyższy organ władzy państwowej w naszym kraju. Stanowi on pierwszą Izbę polskiego Parlamentu a jego skład to 460 posłów, którzy są wybierani w wyborach, równych i bezpośrednich. To glosowanie ma charakter tajny, by wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Senat zaś składa się z 100 senatorów, którzy są wybierani na czteroletnią kadencję. Senat jest organem ustawodawczym i stanowi drugą Izbę Parlamentu polskiego. Takie instytucje polityczne w głównej mierze rządzą całym krajem, ustanawiają zasady, według których działa społeczeństwo i określają reguły zachowania w poszczególnych sytuacjach.

Partie polityczne

3 października 2014

Kategoria: Politologia;
Tagi: , ,

Partie polityczne Duży wpływ na sprawowaną władzę i jej funkcjonowanie, mają partie polityczne. To dobrowolne zgromadzenia ludzi, którzy dążą do zdobywania władzy i jej sprawowania. W dużym stopniu też wywierają na nią wpływ, poprzez swoje działania. Takie organizacje mają charakter członkowski a przez to są zaliczane do organizacji społecznych. Takie organizacje mają wspólne cele i dążenia, maja podobny tok myślenia i podobne interesy i poglądy. Partie polityczne mają przedstawiać interes ogółu, dążyć do zmian w społeczeństwie, oczywiście na lepsze. Partie polityczne mają za zadanie artykułować a zarazem reprezentować poszczególne interesy konkretnych odłamów społeczeństwa, skutecznie dążą do ich przedstawiania i realizowania, są zdolni do łączenia ze sobą rywalizacji o władzę i wpływy z metodami negocjacji i zawierania kompromisów. Jest bardzo wiele partii politycznych i są podzielone zważywszy na podział organizacyjno-funkcyjny. A więc można wyróżnić partie komitetowe i rozwinięte, ze względu na strukturę organizacyjną; parlamentarno-wyborcze i pozaparlamentarne, zważywszy na genezę organizacyjną; ze względu na stopień upartyjnienia swoich kandydatów można wyróżnić partie polityczne kadrowe i masowe, a ze względu na typ członkostwa, są partie z członkostwem bezpośrednim i pośrednim. Są też inne podziały, według których ustosunkowują się partie polityczne, ale te wymienione powyżej są najważniejsze. O partiach politycznych jest zawsze głośno w mediach, ponieważ przyciągają one uwagę swoimi zachowaniem.

Polityka, a partie polityczne

30 sierpnia 2014

Kategoria: Europa, Politycy;
Tagi: , ,

Polityka, a partie polityczne W większości demokratycznych państw władza leży w rękach określonych partii politycznych. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że partie polityczne sprawują władzę w kraju lub wywierają na daną władzę określony wpływ – zgodny ze swoim statutem wyborczymi obietnicami. Sama partie mają charakter członkowski i są dobrowolne. Ich głównym celem jest zdobycie władzy i jak najdłuższe sprawowanie jej. Stąd każdy obywatel państwa, może z własnej nieprzymuszonej woli wstąpić do którejkolwiek partii zorganizowanej wokół rządu na terytorium danego kraju. Decyzja o przystąpieniu do partii jest dobrowolna, jednakże trzeba się liczyć z tym, że w ten sposób zgadza się na program i charakter działalności danej partii. Uczestnictwo w partii wymaga zainteresowania, aktywnego działania i znajomości aktualnych planów oraz zamiarów partii. Każda partia ma swój określony cel, wyłączając oczywiście władzę, która jest celem nadrzędnym, jedne gromadzą wokół siebie robotników, inne rolników, a jeszcze innych wszystkich obywateli. Dlaczego akurat partie pełnią władzę? Cele i priorytety danej partii są w dużej mierze odbiciem oczekiwań i mentalności jego członków oraz osób, które w wyborach głosują na członków danej organizacji. Stąd decydując się na oddanie głosu na określoną partię, akceptujemy jej program i cele. W przeciwieństwie do fundacji i stowarzyszeń, partie mają charakter przede wszystkim czysto rządowy, stąd nie mogą istnieć poza rządem lub mieć charakter pozarządowy. Decydując się na wybór danej partii sugerujemy się korzyściami, które możemy osiągnąć, jeżeli dana partia dojdzie do władzy. Oddanie swojego głosu można uznać, jako kredyt zaufania wystawiony organizacjom, który w niedalekiej przyszłości ma się wrócić z nawiązką.