Polityka 365

Blog Polityczny

Senat – czyli druga izba parlamentu

8 października 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Senat – czyli druga izba parlamentu Polski parlament składa się z Sejmu i Senatu. Pierwszy z nich składa się z 460 posłów i jego kadencja trwa przez cztery lata oraz posiada władzę ustawodawczą. Sejm nazywany jest też często pierwszą izbą polskiego parlamentu. Drugą izbą parlamentu jest senat, którego kadencja tak samo jak Senatu, trwa cztery lata. Senat składa się z 100 senatorów, którzy wybierani są w wyborach powszechnych, tajnych i bezpośrednich. Senat tak samo jak Sejm sprawuje władzę ustawodawczą. Najważniejszym i jedynym przedstawicielem Senatu jest Marszałek. Pełni on rolę reprezentatywną drugiej izby i do jego zadań należy przede wszystkim przestrzeganie praw i godności Senatu. Marszałek również zwołuje posiedzenia Senatu, określa jego plan, sprawuje nadzór nad jego działaniem, przewodniczy obradom oraz zwołuje Konwent Seniorów oraz wykonuje inne czynności i postępuje zgodnie z regulaminem Senatu. Zwołany przez Marszałka Konwent Seniorów zajmuje się przede wszystkim współdziałaniem klubów poselskich związanych z działaniem Sejmu oraz spełnia funkcję doradczą. Organem, który został powołany do tego, żeby interpretować regulamin Senatu nazywa się Prezydium Senatu. Prezydium Senatu zajmuje się również powoływaniem odpowiednich doradców działających na rzecz Senatu. Oprócz Marszałka funkcję reprezentatywną Senatu sprawują również Wicemarszałkowie. W Polsce ich liczba jest stała i Wicemarszałkami może zostać czterech senatorów. Wicemarszałkowie, tak jak Marszałek przewodniczą obradom, oddają głos senatorom oraz wchodzą w skład Konwentu Seniorów i Prezydium Senatu.

Sejm – ciało ustawodawcze

23 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Sejm – ciało ustawodawcze Źródłem polskiego prawa są ustawy, które są uchwalane przez Sejm, zatwierdzane przez senat i Prezydenta. Co to jest jednak sejm, jakie ma uprawnienia tego mało, kto wie? Sejm jest nazywana izbą niższą parlamentu, jednak wbrew pozorom ma o wiele większe uprawnienia niż senat. Sejm tworzy 460 posłów wybieranych w wyborach bezpośrednich, równych i proporcjonalnych. Głosowanie na posłów do sejmu są tajne i przeprowadzane w warunkach zwyczajnych, co cztery lata. Może się jednak zdarzyć sytuacja, kiedy wybory do Sejmu mogą się odbyć w krótszych odstępach. Od 1989 roku do chwili obecnej taka sytuacja miała dwukrotnie miejsce. Zostać posłem na sejm, czyli posiadać bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel naszego kraju, który ukończył 21 rok życia i jest niekarany. Każdy poseł na inaugurującym posiedzeniu sejmu składa ślubowanie, w którym zaręcza, że będzie działał dla dobra Polski. Sejm jest organem ustawodawczym, a więc to właśnie do jego obowiązków należy tworzenie aktów prawnych, które regulują życie w naszym kraju. Jako organ ustawodawczy sejm posiada złożoną strukturę organizacyjną, która ma sprzyjać sprawnemu działaniu parlamentu? Na czele sejmu stoi Marszałek Sejmu, który jest najczęściej obierany z szeregów partii, która wygrała wybory. Marszałek posiada kilku zastępców, którzy z kolei są prezentami partii, które weszły do sejmu w wyborach. Marszałek i wicemarszałkowie tworzą Prezydium Sejmu oraz konwent seniorów. Konwent seniorów to twór w skład, którego wchodzą marszałkowie oraz wicemarszałkowie sejmu, a także przewodniczący klubów parlamentarnych.

Konstytucja RP – najważniejsze źródło prawa polskiego

23 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Konstytucja RP – najważniejsze źródło prawa polskiego W każdym kraju jest potrzebne prawo, które reguluje życie obywateli. Czasami jest to prawo w formie pisanej, czasem nie przyjmuje takiej formy. Jednak przepisy, które regulują ustrój danego państwa, zakreślają prawa i obowiązki obywateli wobec państwa muszą być określone. Takie przepisy zwane są ustawą zasadniczą lub też Konstytucją. Sama nazwa konstytucja pochodzi z łaciny i oznacza tyle, co ustrój, ustanawiać coś (constitutio). W chyba wszystkich krajach jest to najwyższy akt prawny, powszechnie obowiązujący, w którym są zawarte między innymi struktura organów państwowych, zasady ich powoływania i odwoływania. Z punktu widzenia źródła prawa konstytucja jest na pewno ustawą, jednak ustawą szczególną, ustawą zasadniczą. W Polsce konstytucja ma długie tradycje. Pierwsza konstytucja pochodzi z XVIII wieku, kiedy w roku 1791 Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w naszym kraju Konstytucję 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie pisana ustawa zasadnicza, która jednak przetrwała jedynie przez parę lat i wygasła po rozbiorze Rzeczpospolitej przez kraje zaborców w 1797 roku. Obecnie konstytucja była uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w roku 1997, a więc przeszło dwieście lat po uchwaleniu pierwszej polskiej pisanej konstytucji. Nazywana czasem trudnym kompromisem, jest jednak źródłem polskiego prawa i określa ustrój polskiego państwa, jako demokracji. Polskie prawo dopuszcza do zmian w obowiązującej konstytucji, jednak muszą one być uchwalone w trybie nie, co innym jak uchwalanie samej ustawy zasadniczej – gdyż wymaga to nie 2/3 Zgromadzenia Narodowego, ale jedynie 2/3 głosów posłów, przy obecności, co najmniej 50% +1 ogólnej liczby parlamentarzystów.

Marszałek Sejmu

18 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Marszałek Sejmu W Polsce, co cztery lata dochodzi do wyborów parlamentarnych. To podczas nich wybiera się posłów oraz senatorów. Aby zostać parlamentarzystą trzeba posiadać bierne prawo wyborcze, – czyli trzeba móc być wybieranym. Posłem może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który ukończył 21 lat i jest niekarany, granica wieku, jeśli chodzi o wybór do na senatora określona jest na lat 30. Z reguły kandydatów do sejmu oraz senatu wystawiają partie polityczne. Aby wprowadzić do sejmu swoich przedstawicieli Partia musi przekroczyć 5% próg wyborczy. Partia, która wygrała wybory tworzy nie tylko rząd, ale również Marszałka Sejmu. To właśnie Marszałek Sejmu kieruje pracami sejmu, wchodzi w skład Konwentu Seniorów oraz wraz z wicemarszałkami tworzy Prezydium Sejmu. Marszałek Sejmu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu sejmu. Nie jest to wprawdzie organ Sejmu jednak skład jego kompetencji jest dość szeroki. Przede wszystkim to Marszalek Sejmu zwołuje posiedzenia sejmu, dba o prawidłowy ich przebieg może w razie konieczności również dyscyplinować poszczególnych posłów. To właśnie Marszałek Sejmu w przypadku, kiedy nie ma Prezydenta sprawuje za niego tymczasowo urząd – do chwili zaprzysiężenia nowego Prezydenta. To również marszałek stoi na straży praw Sejmu, może on między innymi skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem czy jest to akt prawny zgodny z Konstytucją. To w końcu Marszałek Sejmu kieruje ustawy uchwalone przez posłów do zatwierdzenia przez Senat i do popisu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

nastpne »