Polityka 365

Blog Polityczny

Prezydent Rzeczpospolitej Polski

14 października 2014

Kategoria: Polityka, Polska;
Tagi: , ,

Prezydent Rzeczpospolitej Polski Konstytucja Rzeczpospolitej Polski zakłada powołanie Prezydenta, jako przedstawiciela najwyższych władz państwowych. Prezydent jest również określany gwarantem ciągłości władz państwa, jest również najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych w Polsce. Urząd Prezydenta RP istniał od, 1922 do 1939, kiedy w wyniku II Wojny Światowej urząd przejęli depozytariusze, którzy przyjęli tytuł Prezydenta RP na uchodźctwie. Jednak był również okres, kiedy również w okresie PRL był również powołany na urząd Prezydenta Bolesław Bierut. Jednak urząd ten został zniesiony w roku 1952, dopiero po ustaleniach Okrągłego Stołu w 1989 roku został urząd ten przywrócony. Pierwotnie na urząd Prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe, które w roku 1989 wybrało generała Wojciecha Jaruzelskiego, jednak w wyniku gier politycznych i niechęci części narodu ustąpił i podczas wyborów już powszechnych wybrano na urząd Prezydenta RP dawnego przewodniczącego Solidarności – Lecha Wałęsę. Prezydent Rzeczpospolitej Polski jest wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Aby móc kandydować na ten urząd trzeba być obywatelem Rzeczpospolitej Polski, mieć skończone 35 lat oraz być niekaranym. Jednak, aby zostać zarejestrowanym, jako kandydat na Prezydenta trzeba zebrać 100 tysięcy głosów poparcia. Kadencja Prezydenta trwa 5 lat, jednak może w szczególnych przypadkach być skrócona przez Zgromadzenie Narodowe, jeśli Prezydent nie będzie z jakiś przyczyn mógł pełnić swoich obowiązków, wówczas jego obowiązki przejmuje tymczasowo Marszałek Sejmu.

Polityka wyznaniowa

6 października 2014

Kategoria: Polityka;
Tagi: , ,

Polityka wyznaniowa Polityka wyznaniowa nieodłącznie związana jest z religią a ta z kolei jest to bardzo złożone zjawisko polityczne oraz kulturalne. Współcześnie możemy powiedzieć, że jest to bardzo ważny element, który to ma na niemal każdego człowieka nader wielki wpływ. Religia, bowiem związana jest z wiarą w siły nadprzyrodzone, do których to dochodzą przeżycia religijne. Najczęściej bazuje na emocjach człowieka, oraz ma charakter subiektywny. Dodatkowo w wielu religiach mamy także do czynienia z kultem. Kult ten ma także na ogół charakter historyczny, albowiem znany jest nam z przeszłości, niekiedy bardzo odległej. Z tego też względu, że współcześnie na całym świecie religie mieszają się, są odrębne i bardzo różnorodne od siebie musi istnieć tak zwana polityka wyznaniowa. Wedle niej możemy religię nader różnorodnie kwalifikować. Przede wszystkim pod uwagę bierzemy czas jej istnienia i funkcjonowania. Z tego też względu wyróżnić możemy religie wymarłe, po których na świecie pozostały liczne pamiątki, oraz religie żywe, które to wciąż mają swoich wyznawców. Religię polityka wyznaniowa dzieli także ze względu na bóstwo. Wyróżnić tutaj możemy religii ateistyczne, które w Boga nie wierzą, politeistyczne, czyli wiarę w wielu bogów, oraz monoteistyczne, jakie to wierzą jedynie w jednego Boga. Równie ważny jest aspekt powstania religii, które to najczęściej powstają naturalnie, lecz także te, których to rozwój zapoczątkowany został na podłożu społeczno – ekonomicznym grupy. Ta polityka wyznaniowa ma współcześnie bardzo ważną rolę do spełnienia, dlatego też chętnie czerpiemy wiedzę z jej zasad.

Propaganda – cel uświęca środki

4 października 2014

Kategoria: Polityka;
Tagi: , ,

Propaganda – cel uświęca środki Niewątpliwie propaganda jest celowym działaniem jakiejś osoby, instytucji, całego organu, a nawet państwa zmierzające do budowy określonych poglądów czy opinii w świadomości społeczeństwa. Propagandę cechuje przede wszystkim perswazja, która jest głównym sposobem uzyskania określonych celów i korzyści. Propaganda jest bardzo starą metodą zmiany mentalności określonych osób, mającą ponad tysiąc lat. Propagandę najprościej nazwać można świadomą manipulacją, którą stosuje się wobec ludzi. Propaganda ma bardzo szeroki zakres oddziaływania i swoim siłą może wpływać na film, literaturę, muzykę, fotografię, teatr, kino, filozofię, a nawet politykę. Można stąd wysnuć wniosek, że propaganda dotyczy tych form i dziedzin, które nastawione są na kontakt z człowiekiem – z tego tytułu, że łatwiej dzięki nimi manipulować ludźmi. Za osobę, która najlepiej posłużyła się propagandą uważa się zarówno Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, którzy dzięki propagandowej maszynie zjednali i podporządkowali sobie całe rzesze ludzi. Propaganda polityczna ma przede wszystkim za zadanie skłonić obywateli danego kraju do postępowania zgodnego z założeniami partii. Współcześnie w języku mówionym propaganda ma negatywny wydźwięk i kojarzona jest z kłamstwem lub oszustwem. Rozwinięcie myśli marketingowej pozwoliło na używanie propagandy do celów zarobkowych. Ma to swoje kolosalne odbicie w reklamach produktów, gdzie przy pomocy drobnych sugestii namawia się klientów do kupna rzeczy, których oni właściwie nie potrzebują, a nawet nie chcą.

Niech żyje demokracja!

22 września 2014

Kategoria: Polityka;
Tagi: , ,

Niech żyje demokracja! W wielkim uproszczeniu demokracja to nic innego jak ustrój polityczny. Władza w takim systemie sprawowana jest przez wszystkich obywateli – inaczej mówiąc władza stanowi odbicie ich woli. Systemy demokratyczne można ze względu na sposób sprawowania władzy podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Pierwsze z nich to te, w których władza sprawowana jest przez przedstawicieli, którzy pośredniczą pomiędzy obywatelem, a rządem. W drugim wypadku władza sprawowana jest przez osobiście przez każdego obywatela. Stąd demokrację można podzielić na pośrednią i bezpośrednią. Ustrój, jaki panuje w Polsce zaliczamy do demokracji pośredniej, a jej odmianą jest demokracja parlamentarna. Oznacza to, że władza sprawowana jest przez posłów i senatorów, których wybierają obywatele. Najważniejszą cechą demokracji jest to, że każdy obywatel może sprawować władzę i to właśnie on ma wpływ na losy, politykę oraz sposób funkcjonowania kraju. Stąd ważnym elementem każdej demokracji są wolne wybory, za pomocą, których decyduje się o kształcie władzy. Obok demokracji parlamentarnej istnieje również demokracja prezydencka, w której to obywatele wybierają swojego prezydenta – namiestnika państwa i szefa całego rządu. W takim systemie prezydent ma duży wpływ na władzę wykonawczą, jednak nie ma on wpływu na władzę ustawodawczą. System prezydencki popularny jest np. w Stanach Zjednoczonych. W XXI wieku demokracja uważana za ustrój cechujący cywilizowane kraje, w których dba się o obywateli. Demokracja, jako ustrój spotyka się z częstą krytyką. Zarzuca się jej fałszerstwa wyborcze, niestabilność polityczną czy nieefektywność.

nastpne »