Polityka 365

Blog Polityczny

Systemy polityczne w Polsce

9 października 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Systemy polityczne w Polsce Każde państwo posiada swój odrębny system polityczny, Polska nie jest w tym wyjątkiem. System taki to przede wszystkim ogół różnych organów w państwie, organizacji i grup społecznych a także partii politycznych, które razem uczestniczą w działaniach o tle politycznym w konkretnym państwie. System polityczny reguluje też relacje pomiędzy tymi organami. Przeróżne są systemy polityczne na świecie, najbardziej popularny jest liberalny system, który opiera się na konkurencyjności systemów partyjnych i wolnym wyborom poddanym społecznej kontroli. Poza tym bardzo znany jest postkomunistyczny system polityczny, który w Polsce został wyznaczony na przełomie lat 80 i 90. Jego głównymi ideami są gospodarka rynkowa, demokracja parlamentarna i suwerenność narodowa. Dalej można wymienić wschodnioazjatycki system polityczny, gdzie najważniejsza jest aprobata dla rządzących krajem i islamski system partyjny, gdzie wszystkie stosunki polityczne muszą ściśle współgrać z religią islamu. Można jeszcze przy temu wymienić reżim wojskowy, gdzie wszystkie czynniki kształtujące system polityczny podlegają wojsku. System polityczny może mieć różny charakter, może być autorytarny, demokratyczny albo częściowo demokratyczny. System polityczny pełni cztery główne funkcje, są to: funkcja mediacyjna, która sprowadza się do rozwiązywania konfliktów; funkcja regulacyjna, mająca na celu sterowanie różnymi procesami związanymi z rządzeniem państwem; funkcja adaptacyjna, która poszerza bazę działania systemu politycznego i funkcja innowacyjna, która wprowadza do otoczenia nowe reguły i zasady.

Polityka i jej elementy

26 września 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Polityka i jej elementy Generalnie pod pojęciem polityki, można znaleźć ogół pojęć związanym ze sprawowaniem władzy w państwie, jej nabywanie i utrzymywanie. To władza i prawo, nieodłącznie ze sobą powiązane, a także ludzie, którzy się nią zajmują, na co dzień. Polityka to niezwykle szerokie pojęcie, jest związane z sprawowaniem władzy przez instytucje państwowe. Polityka obejmuje wszystkie działania rządu, ich wpływ na życie obywateli, to system polityczny w państwie. Pod tym pojęciem można też znaleźć zdolność i możliwości partii rządzących krajem, do mobilizowania społeczeństwa w dążeniu do określonego celu. Zyskanie przez to posłuchu i szacunku z ich strony a także wiary w ich słowa i przekonania. Każde państwo potrzebuje władzy, aby mogło normalnie funkcjonować, bo dzięki prawu i regulacjom z jego strony, można żyć zgodnie z zasadami. Ważnym elementem polityki, są partie polityczne i politycy w nich się znajdujący. To oni są wybierani w wyborach wolnych i demokratycznych, w głosowaniu tajnym, to samo społeczeństwo ich wybiera. Oni jedynie decydują o tym, jaka partia jest dla nich dobra, które cele im najbardziej przyświecają. Politycy dążą do zdobywania coraz to większej władzy, jednak najważniejszą władzę w państwie ma jego prezydent i Parlament. Taki przedstawiciel państwa jest potrzebny, szczególnie, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. To on mówi w interesie całego swojego kraju, nawiązuje odpowiednie relacje i utrzymuje obywateli w poczuciu bezpieczeństwa. Każde państwo ma własny system polityczny, różnią się one zważywszy na religię, styl życia, ukierunkowania polityczne.

Politologia, czyli słowo o polityce

21 września 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Politologia, czyli słowo o polityce Wielce upraszczając można powiedzieć, że politologia to nauka o polityce. Jednak twierdzenie to mimo swojej zasadności było by krzywdzące dla samej nauki. Politologia, bowiem w szerszym kontekście należy do nauk społecznych, czyli tych poświęconych relacjom między ludźmi. Niewątpliwie politologia ściśle skorelowana jest z innymi dziedzinami wiedzy, takimi jak socjologia, psychologia czy prawo. Nauka o polityce ma charakter przede wszystkim charakter czysto teoretyczny. Tratuje o władzy, jej funkcji i roli w życiu społecznym. Po ukończeniu politologii z całą pewnością można zostać politykiem, choć w tej chwili kierunek ten bardziej podąża w stronę administracji czy stosunków międzynarodowych, a także świadomego korzystania z funduszy unijnych. Tematem zainteresowań politologii jest przede wszystkim państwo, polityka i władza. W pewnym stopniu nauka ta ociera się o badania humanistyczne, jednak w swojej wymowie jest bardziej fachowa i terminowa. Sama nauka nie ogranicza się tylko do Rzeczpospolitej Polskiej, lecz swoimi zainteresowaniami wybiega daleko ponad granice kraju. Współcześnie przedmiot ten stał się równie popularny, co administracja, prawo czy europeistyka. Absolwenci tego kierunku są osobami świadomymi działania polskich instytucji oraz całego kraju. Absolwenci mają przed sobą otwarte drzwi w wielu różnych miejscach zatrudnienia, szczególnie w administracji zawodowej i funduszach europejskich. Politologia to dobry wybór dla ludzki, którzy szukają perspektyw na przyszłość.

Pojęcia polityczne

13 września 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Pojęcia polityczne Polityka to nauka społeczna, która zajmuje się badaniem relacji osób rządzących społeczeństwem i samym społeczeństwem. To ogólny zakres terminów i pojęć związanych z zdobywaniem władzy, sprawowaniem jej na różnych obszarach społecznych i utrzymywanie się przy władzy. Nauki polityczne to inaczej politologia, oznaczają one wnikliwe badanie zjawisk związanych z posiadaniem i nabywaniem władzy. Polityka działa na obszarze wewnętrznym to znaczy krajowym, jak i na obszarze zagranicznym. Każdy polityk czynnie zajmuje się uprawianiem polityki, należy do partii politycznej, która mu najbardziej odpowiada pod względem interesów i sposobu do dążenia ich realizacji. Jest wiele czynników, które kształtują politykę, wśród nich system wyborczy, system społeczno-polityczny, ustrój, zasady finansowania partii i podstawy prawne. Partie polityczne mają różne funkcje, wśród nich można wymienić funkcję wyborczą, rządzenie, opozycja i kształtowanie opinii publicznej. Dzięki programom politycznym, partie realizują poszczególne założenia i doktryny polityczne. Bardzo ważnym pojęciem w polityce, są instytucje polityczne, a wśród nich najważniejsze, czyli Izby Parlamentarne jak Sejm i Senat a także Kancelaria Prezydencka. Polityka w głównej mierze określa dążenie do wspólnych celów, ludzi, którzy mają różne interesy. Poprzez politykę rządzi się i kieruje narodem. Wszystkie pojęcia związane z polityką krążą koło tematu władzy i jej zdobywania a także utrzymywania się na najwyższych szczeblach. Polityka ma służyć dobru społeczeństwa, chociaż nie zawsze tak jest.

nastpne »