Polityka 365

Blog Polityczny

Wybory – słów kilka

29 września 2014

Kategoria: Europa;
Tagi: , ,

Wybory – słów kilka Wybory w demokratycznych państwach są jednym, obok przejęcia władzy przez daną organizację, z najważniejszym momentów dla kandydatów jak i całych partii. To właśnie dzięki nim każdy obywatel może wybrać swojego kandydata, który przy zdobyciu określonej władzę, W Polsce rozróżniamy pewną hierarchię wyborów, która od rynku lokalnego przechodzi w wybory ogólnonarodowe, aż wreszcie w wybory prezydenta kraju, które są na znajdują się na ostatnim miejscu. Stąd wybory w Polsce można podzielić na: samorządowe, parlamentarne i prezydenckie. Wynik w dużej mierze odzwierciedla myśl danego społeczeństwa. Decydując się na określonego kandydata wyborca utożsamia się z jego poglądami, chce, aby weszły w życie plany jego wybrańca oraz oczekuje zmian, które zapowiada jego kandydat. Wybory w Polsce są: powszechne, bezpośrednie, proporcjonalne, równe i tajne. Powszechne, czyli każdy obywatel ma prawo do tego żeby głosować lub kandydować, jeżeli chodzi o wybory – inaczej nazywa się to czynnym i biernym prawem wyborczym. Każde wybory są również bezpośrednie, oznacza to, że obywatel sam osobiście oddaje swój głos na kandydata, a jego głos ma decydujące znaczenie dla wyniku głosowania. Proporcjonalność odnosi się do liczby mandatów uzyskanych przez określoną partię, która jest odpowiednio adekwatna do liczby uzyskanych głosów. Równość w wyborach objawia się tym, że każdy głos jest sobie równy, ma to samo znaczenie i tą samą wartość. I ostatnia cecha wyborów, tajność. Odnosi się ona do tego, że wybory przebiegają anonimowo i do samego ich końca nie wiadomo, kto wygra.

Unia Europejska zjednoczoną Europą

29 września 2014

Kategoria: Europa;
Tagi: , ,

Unia Europejska zjednoczoną Europą Unia Europejska to związek europejskich państw mający na celu wspólnotę polityczną i gospodarczą. W swojej ostatecznej formie Unia Europejska uformowała się w latach 90. Sam związek jest bardzo osobliwą unią, ponieważ jest to pierwszy na świecie taki rodzaj organizacji, która stoi ponad rządami i państwami oraz zrzesza w swym obrębie interesy i całe narody. Najważniejszym zadaniem Unii to unifikacja społeczna i ekonomiczna państw członkowskich. Może to się dobyć przede wszystkich poprzez zniesienie granic między państwami oraz likwidowanie barier handlowych. Unia dąży również do tego, żeby być jednością w sprawach polityki zagranicznej. Związek państw europejskich dąży również do lepszej poprawy życia w państwach najuboższych oraz do swobodnego przepływu ludzi między granicami krajów. Wspólnota Europejska budowana jest na haśle wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, które ma unia zapewnić obywatelom mieszkającym na jego terenie. Obecnie Unia Europejska liczy 27 państw członkowskich, wśród których znajduje się Polska. Obszar działania Unii jednak cały czas się poszerza i 1 lipca 2013 roku do wspólnoty ma dołączyć Chorwacja. Konieczność założenia Unii Europejskiej wyniknęła przede wszystkim z potrzeby jedności i przywrócenia siły oraz prestiżu Staremu Kontynentowi. Zjednoczona Europa dba o każde z państw członkowskich i zawsze wypowiada się na arenie międzynarodowej w interesie wszystkich państw, które do niej należą. Nadzorem całej Zjednoczonej Europy zajmuje się Rada Unii Europejskiej, której siedziba mieści się w Brukseli. Obok Rady Unii Europejskiej istotną funkcję spełnia Parlament Europejski, który mieście się w Strasburgu.

Polityka i jej elementy

26 września 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Polityka i jej elementy Generalnie pod pojęciem polityki, można znaleźć ogół pojęć związanym ze sprawowaniem władzy w państwie, jej nabywanie i utrzymywanie. To władza i prawo, nieodłącznie ze sobą powiązane, a także ludzie, którzy się nią zajmują, na co dzień. Polityka to niezwykle szerokie pojęcie, jest związane z sprawowaniem władzy przez instytucje państwowe. Polityka obejmuje wszystkie działania rządu, ich wpływ na życie obywateli, to system polityczny w państwie. Pod tym pojęciem można też znaleźć zdolność i możliwości partii rządzących krajem, do mobilizowania społeczeństwa w dążeniu do określonego celu. Zyskanie przez to posłuchu i szacunku z ich strony a także wiary w ich słowa i przekonania. Każde państwo potrzebuje władzy, aby mogło normalnie funkcjonować, bo dzięki prawu i regulacjom z jego strony, można żyć zgodnie z zasadami. Ważnym elementem polityki, są partie polityczne i politycy w nich się znajdujący. To oni są wybierani w wyborach wolnych i demokratycznych, w głosowaniu tajnym, to samo społeczeństwo ich wybiera. Oni jedynie decydują o tym, jaka partia jest dla nich dobra, które cele im najbardziej przyświecają. Politycy dążą do zdobywania coraz to większej władzy, jednak najważniejszą władzę w państwie ma jego prezydent i Parlament. Taki przedstawiciel państwa jest potrzebny, szczególnie, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. To on mówi w interesie całego swojego kraju, nawiązuje odpowiednie relacje i utrzymuje obywateli w poczuciu bezpieczeństwa. Każde państwo ma własny system polityczny, różnią się one zważywszy na religię, styl życia, ukierunkowania polityczne.

Sejm – ciało ustawodawcze

23 września 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Sejm – ciało ustawodawcze Źródłem polskiego prawa są ustawy, które są uchwalane przez Sejm, zatwierdzane przez senat i Prezydenta. Co to jest jednak sejm, jakie ma uprawnienia tego mało, kto wie? Sejm jest nazywana izbą niższą parlamentu, jednak wbrew pozorom ma o wiele większe uprawnienia niż senat. Sejm tworzy 460 posłów wybieranych w wyborach bezpośrednich, równych i proporcjonalnych. Głosowanie na posłów do sejmu są tajne i przeprowadzane w warunkach zwyczajnych, co cztery lata. Może się jednak zdarzyć sytuacja, kiedy wybory do Sejmu mogą się odbyć w krótszych odstępach. Od 1989 roku do chwili obecnej taka sytuacja miała dwukrotnie miejsce. Zostać posłem na sejm, czyli posiadać bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel naszego kraju, który ukończył 21 rok życia i jest niekarany. Każdy poseł na inaugurującym posiedzeniu sejmu składa ślubowanie, w którym zaręcza, że będzie działał dla dobra Polski. Sejm jest organem ustawodawczym, a więc to właśnie do jego obowiązków należy tworzenie aktów prawnych, które regulują życie w naszym kraju. Jako organ ustawodawczy sejm posiada złożoną strukturę organizacyjną, która ma sprzyjać sprawnemu działaniu parlamentu? Na czele sejmu stoi Marszałek Sejmu, który jest najczęściej obierany z szeregów partii, która wygrała wybory. Marszałek posiada kilku zastępców, którzy z kolei są prezentami partii, które weszły do sejmu w wyborach. Marszałek i wicemarszałkowie tworzą Prezydium Sejmu oraz konwent seniorów. Konwent seniorów to twór w skład, którego wchodzą marszałkowie oraz wicemarszałkowie sejmu, a także przewodniczący klubów parlamentarnych.

nastpne »