Polityka 365

Blog Polityczny

Prezydent Rzeczpospolitej Polski

14 października 2014

Kategoria: Polityka, Polska;
Tagi: , ,

Prezydent Rzeczpospolitej Polski Konstytucja Rzeczpospolitej Polski zakłada powołanie Prezydenta, jako przedstawiciela najwyższych władz państwowych. Prezydent jest również określany gwarantem ciągłości władz państwa, jest również najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych w Polsce. Urząd Prezydenta RP istniał od, 1922 do 1939, kiedy w wyniku II Wojny Światowej urząd przejęli depozytariusze, którzy przyjęli tytuł Prezydenta RP na uchodźctwie. Jednak był również okres, kiedy również w okresie PRL był również powołany na urząd Prezydenta Bolesław Bierut. Jednak urząd ten został zniesiony w roku 1952, dopiero po ustaleniach Okrągłego Stołu w 1989 roku został urząd ten przywrócony. Pierwotnie na urząd Prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe, które w roku 1989 wybrało generała Wojciecha Jaruzelskiego, jednak w wyniku gier politycznych i niechęci części narodu ustąpił i podczas wyborów już powszechnych wybrano na urząd Prezydenta RP dawnego przewodniczącego Solidarności – Lecha Wałęsę. Prezydent Rzeczpospolitej Polski jest wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Aby móc kandydować na ten urząd trzeba być obywatelem Rzeczpospolitej Polski, mieć skończone 35 lat oraz być niekaranym. Jednak, aby zostać zarejestrowanym, jako kandydat na Prezydenta trzeba zebrać 100 tysięcy głosów poparcia. Kadencja Prezydenta trwa 5 lat, jednak może w szczególnych przypadkach być skrócona przez Zgromadzenie Narodowe, jeśli Prezydent nie będzie z jakiś przyczyn mógł pełnić swoich obowiązków, wówczas jego obowiązki przejmuje tymczasowo Marszałek Sejmu.

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Systemy polityczne w Polsce

9 października 2014

Kategoria: Politycy;
Tagi: , ,

Systemy polityczne w Polsce Każde państwo posiada swój odrębny system polityczny, Polska nie jest w tym wyjątkiem. System taki to przede wszystkim ogół różnych organów w państwie, organizacji i grup społecznych a także partii politycznych, które razem uczestniczą w działaniach o tle politycznym w konkretnym państwie. System polityczny reguluje też relacje pomiędzy tymi organami. Przeróżne są systemy polityczne na świecie, najbardziej popularny jest liberalny system, który opiera się na konkurencyjności systemów partyjnych i wolnym wyborom poddanym społecznej kontroli. Poza tym bardzo znany jest postkomunistyczny system polityczny, który w Polsce został wyznaczony na przełomie lat 80 i 90. Jego głównymi ideami są gospodarka rynkowa, demokracja parlamentarna i suwerenność narodowa. Dalej można wymienić wschodnioazjatycki system polityczny, gdzie najważniejsza jest aprobata dla rządzących krajem i islamski system partyjny, gdzie wszystkie stosunki polityczne muszą ściśle współgrać z religią islamu. Można jeszcze przy temu wymienić reżim wojskowy, gdzie wszystkie czynniki kształtujące system polityczny podlegają wojsku. System polityczny może mieć różny charakter, może być autorytarny, demokratyczny albo częściowo demokratyczny. System polityczny pełni cztery główne funkcje, są to: funkcja mediacyjna, która sprowadza się do rozwiązywania konfliktów; funkcja regulacyjna, mająca na celu sterowanie różnymi procesami związanymi z rządzeniem państwem; funkcja adaptacyjna, która poszerza bazę działania systemu politycznego i funkcja innowacyjna, która wprowadza do otoczenia nowe reguły i zasady.

1 vote, 5.00 avg. rating (100% score)

Instytucje polityczne

9 października 2014

Kategoria: Politologia;
Tagi: , ,

Instytucje polityczne W każdym społeczeństwie, ważną rolę odgrywa władza. To jak jest ona sprawowana i przez kogo, ma ogromne znaczenie dla wszystkich obywateli. Władza jest potrzebna w każdym państwie, bo wytycza granice dla różnych czynności. Władza jest nieodłącznie związana z prawem, dzięki ustawom wiadomo, co można a czego nie. Ogromną rolę odgrywają instytucje polityczne w państwie, są one złożone z grupy osób, które mają specjalne umiejętności związane z życiem politycznym i społecznym, rozumieniem jego funkcjonowania i uczestnictwem w konkretnej zbiorowości. Instytucje polityczne można podzielić ze względu na obszar ich obowiązywania i działania i tak mamy instytucje działające w władzy centralnej, regionalnej i lokalnej. Instytucje polityczne są ściśle związane z procesami politycznymi, ze zdobywaniem władzy, utrzymywaniem jej i sprawowaniem władzy na różnych obszarach społecznych. Instytucją polityczną mogą, więc być takie organy jak: Sejm, Kancelaria Prezydenta czy Senat. Jeśli chodzi o Sejm, to najwyższy organ władzy państwowej w naszym kraju. Stanowi on pierwszą Izbę polskiego Parlamentu a jego skład to 460 posłów, którzy są wybierani w wyborach, równych i bezpośrednich. To glosowanie ma charakter tajny, by wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Senat zaś składa się z 100 senatorów, którzy są wybierani na czteroletnią kadencję. Senat jest organem ustawodawczym i stanowi drugą Izbę Parlamentu polskiego. Takie instytucje polityczne w głównej mierze rządzą całym krajem, ustanawiają zasady, według których działa społeczeństwo i określają reguły zachowania w poszczególnych sytuacjach.

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Senat – czyli druga izba parlamentu

8 października 2014

Kategoria: Sejm i Senat;
Tagi: , ,

Senat – czyli druga izba parlamentu Polski parlament składa się z Sejmu i Senatu. Pierwszy z nich składa się z 460 posłów i jego kadencja trwa przez cztery lata oraz posiada władzę ustawodawczą. Sejm nazywany jest też często pierwszą izbą polskiego parlamentu. Drugą izbą parlamentu jest senat, którego kadencja tak samo jak Senatu, trwa cztery lata. Senat składa się z 100 senatorów, którzy wybierani są w wyborach powszechnych, tajnych i bezpośrednich. Senat tak samo jak Sejm sprawuje władzę ustawodawczą. Najważniejszym i jedynym przedstawicielem Senatu jest Marszałek. Pełni on rolę reprezentatywną drugiej izby i do jego zadań należy przede wszystkim przestrzeganie praw i godności Senatu. Marszałek również zwołuje posiedzenia Senatu, określa jego plan, sprawuje nadzór nad jego działaniem, przewodniczy obradom oraz zwołuje Konwent Seniorów oraz wykonuje inne czynności i postępuje zgodnie z regulaminem Senatu. Zwołany przez Marszałka Konwent Seniorów zajmuje się przede wszystkim współdziałaniem klubów poselskich związanych z działaniem Sejmu oraz spełnia funkcję doradczą. Organem, który został powołany do tego, żeby interpretować regulamin Senatu nazywa się Prezydium Senatu. Prezydium Senatu zajmuje się również powoływaniem odpowiednich doradców działających na rzecz Senatu. Oprócz Marszałka funkcję reprezentatywną Senatu sprawują również Wicemarszałkowie. W Polsce ich liczba jest stała i Wicemarszałkami może zostać czterech senatorów. Wicemarszałkowie, tak jak Marszałek przewodniczą obradom, oddają głos senatorom oraz wchodzą w skład Konwentu Seniorów i Prezydium Senatu.

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
następne »